Różaniec z Janem Pawłem II (2)

Część Radosna

Tajemnica l
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Bądź pozdrowione, Ciało Chrystusa, zrodzone z Maryi Panny!" Bądź uwielbiony, nasz święty Odkupicielu, który się wcieliłeś w najczystsze łono Panny Maryi. [...]. Dziękujemy Ci, Panie, za Twą eucharystyczną obecność w świecie.

Tajemnica 2
Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryjo, «Niewiasto Eucharystii», która ofiarowałaś swe dziewicze łono, aby dokonało się wcielenie Słowa Bożego, pomóż nam przeżywać Tajemnicę eucharystyczną w duchu Magnificat. Niech nasze życie będzie nie kończącym się wielbieniem Wszechmogącego, który skrył się pod skromnymi postaciami eucharystycznymi.

Tajemnica 3
Narodzenie Pana Jezusa

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za Słowo, które stało się Ciałem i w noc betlejemską zamieszkało pomiędzy nami. Dziękujemy Ci za Słowo, w którym odwiecznie wypowiadasz Najświętszą Rzeczywistość samego Twojego Bóstwa.

Tajemnica 4
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Synu który wypełniłeś do końca pragnienie Odwiecznej Mądrości, aby być z synami człowieczymi, aby „igrać na okręgu ziemi", aby być Emmanuelem - Bogiem z nami. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Synu narodzony z NIewiasty, jak każdy z nas, dziś Kościół patrzy na Ciebie oczyma duszy i ciała, oczyma wiary i serca.

Tajemnica 5
Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Panie zostań z nami [...] i pomagaj nam stale kroczyć tą drogą, która prowadzi do domu Ojca. Zostań z nami w Twoim słowie - w tym słówie, które staje się sakramentem: Eucharystią Twojej obecności. Pragniemy słuchać Twojego słowa i wypełniać je. Pragniemy mieć udział w błogosławieństwie.


Część Bolesna

Tajemnica 2
Biczowanie Pana Jezusa

Podziały i sprzeczności nadal niestety ranią Ciało Chrystusa i nie pozwalają chrześcijanom różnych wyznań dzielić się jednym chlebem eucharystycznym. (...) O Chryste, jedyna Głowo i Zbawicielu, przyciągnij do siebie wszystkie swoje członki. Zjednocz i przemień swoją miłością, aby Kościół promieniował nadprzyrodzonym pięknem, które jaśnieje w świętych w każdej epoce i w każdym narodzie, w męczennikach, wyznawcach, dziewicach i niezliczonych świadkach Ewangelii!

Tajemnica 3
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Chryste, Odkupicielu człowieka, Chryste, ukryty w Eucharystii. Cały Kościół wyznaje publicznie swoją wiarę w Ciebie, który stałeś się dla nas Chlebem życia. I składa Ci dzięki za to, że jesteś z nami, Bogiem-z-nami, naszym Emenuelem.

Tajemnica 4
Dźwiganie Krzyża

Prosimy Cię, Panie, abyśmy zawsze byli przejęci wielkością daru, którym jest sakrament Twego Ciała i Krwi.

Tajemnica 5
Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Wielbimy Cię, prawdziwe Ciało Chrystusa, obecne w sakramencie nowego i wiecznego Przymierza, żywa pamiątko odkupieńczej ofiary. Ty, o Panie, jesteś chlebem żywym, który zstąpił z nieba i który daje życie człowiekowi! Na krzyżu wydałeś swoje ciało za życie świata (...).
Wielbię Ciebie, Boże ukryty, który pod tymi świętymi postaciami prawdziwie jesteś obecny.


Część Chwalebna

Tajemnica 1
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

O Chryste! Ukrzyżowany i Zmartwychwstały! (...). Uwielbiamy Cię w Twoim Zmartwychwstaniu! Jak Tomasz Apostoł, który zrazu nie wierzył w Twoje Zmartwychwstanie, dotykamy znaków naszego Odkupienia na Twoich rękach, nogach, w boku - i z żywą wiarą wołamy: "Pan mój i Bóg mój".

Tajemnica 2
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Chryste nasz Panie, który "w tym wielkim Sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, aby ludzi rozproszonych po całej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość", umacniaj i utwierdzaj swój Kościół, który sprawuje tajemnicę Twojej zbawczej obecności. Napełnij swoim Duchem tych, którzy uczestniczą w świętej Uczcie, i spraw, aby odważnie świadczyli o Twoim przykazaniu miłości, ażeby świat uwierzył w Ciebie, który kiedyś powiedziałeś: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". Ty, Panie Jezu Chryste, Synu Maryi Dziewicy, jesteś jedynym Zbawicielem człowieka, "wczoraj, dziś i na wieki".

Tajemnica 3
Zesłanie Ducha Świętego

Panie Jezu Chryste! (...). Kiedy w Wielki Czwarte, ustanawiąjąc Eucharystię i kapłaństwo, rozstałeś się z tymi, których do końca umiłowałeś, przyobiecałeś im nowego Pocieszyciela. Niechaj ten Pocieszyciel - Duch Prawdy - będzie z nami poprzez święte swoje dary! Niech będzie z nami Jego mądrość i rozum, wiedza i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża, abyśmy umieli zawsze rozeznawać to, co od Ciebie pochodzi, i abyśmy umieli odróżniać to, co pochodzi od "ducha świata" lub wręcz od "księcia tego świata".

Tajemnica 4
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Nie wiemy, czy w wieczerniku Wielkiego Czwartku była Matka Twoja. A jednak przez Nią szczególnie błagamy. Cóż może Jej być bliższego, jak Ciało i Krew własnego Syna, powierzone Apostołom w Eucharystycznej Tajemnicy - Ciało i Krew, które nasze kapłańskie ręce składają wciąż w ofierze "za życie świata"?

Tajemnica 5
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Matko Chrystusa Najwyższego Kapłana, wypraszaj wciąż dla Kościoła liczne i święte powołania, wielu wiernych i wspaniałomyślnych sług ołtarza.


Część Światła

Tajemnica 1
Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie

Eucharystia, dopełnienie inicjacji chrześcijańskiej, zawsze jest traktowana (...) w najściślejszej więzi z chrztem. Ponieważ jest ona jedynym pokarmem odpowiednim dla nowego stanu człowieka ochrzczonego, pokarmem zdolnym podtrzymywać nowe życie i zasilać nowe energie, kultem w duchu i w prawdzie, sprawowaniem nowego kapłaństwa i ofiarą doskonałą nowego Izraela, tylko Eucharystia urzeczywistnia i prowadzi ku spełnieniu to nowe stworzenie, które dokonuje się przez chrzest.

Tajemnica 2
Cud przemienienia wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej

Niech (...) będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości. Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu, z niewyczerpaną hojnością, przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn, Jezus, dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią.

Tajemnica 3
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Miłość Chrystusa przynagla nas do nieustannego dążenia do jedności Kościoła, do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi i do służby człowiekowi; "My, liczni, tworzymy jedno Ciało! Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba": oto Dobra Nowina, która napełnia radością serce człowieka i ukazuje mu, że jest powołany do błogosławionego życia z Bogiem. Misterium eucharystyczne jest źródłem, ośrodkiem i szczytem wszystkich dzieł duchowych i charytatywnych Kościoła.

Tajemnica 4

W tym Sakramencie chleba i wina, pokarmu i napoju, wszystko, co ludzkie, dostępuje szczególnego przemienienia i wyniesienia. Kult eucharystyczny nie tyle jest kultem niedostępnej transcendencji, ile kultem Boskiej kondescendencji i miłościwej, odkupieńczej przemiany świata w sercu człowieka.

Tajemnica 5
Ustanowienie sakramentu Eucharystii

Jezus ustanowił Eucharystię, "zadatek życia wiecznego", w momencie gdy - po ludzku rzecz biorąc - Jego życie zdawało się być skazane na klęskę: uczynił to, aby uwiecznić w czasie i przestrzeni swoje zwycięstwo nad śmiercią.


Źródło: Nabożeństwa różańcowe, rozważania na podstawie tekstów Jana Pawła II o Eucharystii, opr. Anna Matusiak, Kraków 2004.