Myśli Jana Pawła II na maj


1/ Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać (22.05.1995).

2/ Naucz nas widzieć dobro wszędzie tam, gdzie ono jest; natchnij nas zapałem do ochraniania go, wspierania i bronienia z odwagą (10.06.1987).

3/ Pamięć, ta dawna i dzisiejsza, mówi nam, że świata, przyszłości nie można budować za cenę Boga, że życia ludzkiego nie można projektować bez Boga, przeciw Bogu (28.11.1986).

4/ Nie bójcie się! Chrystus zwyciężył świat! (por. J 16, 33). Zwyciężył i zwycięża w człowieku i poprzez człowieka (28.11.1986).

5/ Życie ludzkie jest prawdziwym, jeżeli jest w prawdzie i miłości (7.08.1986).

6/ Wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym (18.06.1983).

7/ Jaką miarą mierzyć człowieka? Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu (3.06.1979).

8/ Modlę się, żeby siły dobra przeważyły w nas samych nad siłami zła (24.12.1981).

9/ Od was zależy jutrzejszy dzień. Nie lękajcie się trudu. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności (8.06.1979).

10/ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali (18.06.1983).

11/ Musicie od siebie wymagać. Nie można jednak wymagać, nie stwarzając warunków, aby człowiek to wymaganie podjął (24.12.1981).

12/ Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei (12.06.1987).

13/ Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym (5.06.1999).

14/ Pozwólcie się znaleźć Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech was prowadzi (8.06.1979).

15/ Kiedy Bóg mówi: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia (3.06.1991).

16/ Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania (5.06.1999).

17/ Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem (6.06.1991).

18/ Kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko „zużywa” jego człowieczeństwo (7.06.1991).

19/ Przyjmujcie dar życia jako największą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo dla rodziny (14.06.1999).

20/ Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus (3.06.1997).

21/ Otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna (18.08.2002).

22/ Boże, Ojcze miłosierny, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie zawsze odnajdywali źródło nadziei (17.08.2002).

23/ Ludzie o wielkim sercu żyją w świadomości, że są obdarowywani przez Boga nieustannie i bez końca (8.06.1999).

24/ Życie jest dochodzeniem nie tylko do granicy śmierci, ale i do nowego Życia. W ten sposób Krzyż stał się dla nas największą katedrą prawdy o Bogu i o człowieku (8.06.1979).

25/ Trzeba wybrać między być i mieć, między życiem pełnym a pustym egzystowaniem, między prawdą i kłamstwem (14.02.2001).

26/ Miłość nie przemija. Ona jest miarą życia wiecznego – to znaczy życia człowieka w Bogu samym (5.06.1991).

27/ Pismo Święte jest wielkim zapisem na temat szukania i znajdowania Boga (12.06.1999).

28/ Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć (14.06.1999).

29/ Cierpienie ludzkie zawsze jest tajemnicą. I bardzo trudno człowiekowi samemu przedzierać się przez jego mroki (12.06.1987).

30/ Miłosierdzie Boże znajduje swoje odzwierciedlenie w miłosierdziu ludzi (16.08.2002).

31/ Życzę wam wszystkim, aby nikt z was nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego (7.06.1991).